Nabór na pracownika socjalnego

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego na pełny etat

w ramach projektu nr POWR.02.05.00-00-0203/17 pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Międzyrzec Podlaski”

Wymagania:

Wymagania konieczne:

1.     posiadanie obywatelstwa polskiego,

2.     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.     nieposzlakowana opinia,

4.     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5.     posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6. niezbędne wykształcenie:

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1769) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej

jeden z wymienionych warunków:

*  posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych lub

*  ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub

* ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków :

    pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia,

socjologia, nauki o rodzinie ( dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizacje

wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom

ukończenia studiów uzyskali  w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2013

roku) lub

7. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu

pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi,

przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania

administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:


1. znajomość obsługi komputera, programów biurowych,

2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

3. odpowiedzialność, dyspozycyjność,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
6. rzetelność i systematyczność,
7. odporność na stres.

Zakres czynności:


1. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskiwania tych świadczeń,
2. prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku,
3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących,
4. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące

przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

5. realizowanie kontraktów socjalnych

6. organizowanie usług profilaktycznych adresowanych do osób /rodzin niemogących samodzielnie przezwyciężyć swojej trudnej sytuacji życiowej

7. współpraca z innymi instytucjami
7. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopia świadectw pracy potwierdzających staż pracy,

5. kwestionariusz osobowy,

6. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na

stanowisku pracownik socjalny.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922 z późn. zm.)”

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty prosimy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 20 w godz. 8.00 – 15.00:

lub na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Warszawska 20

21 – 560 Międzyrzec Podlaski

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy- pracownik socjalny” do dnia 18 maja 2018r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 83 3716923.

                                                                                                Kierownik

                                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                     w Międzyrzecu Podlaskim

                                                                                         Dorota Świrydziuk

GOPS

Gminna Komisja Alkoholowa

Zespół Interdyscyplinarny

Formy pomocy

Wnioski i formularze

Projekty UE

Wyszukiwarka

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
styczeń 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Archiwum