Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   reprezentowany przez Kierownika.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

  a)wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w związku z realizowaniem zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim;

  b) wykonywania zadania zrealizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych;

  c) w celu realizacji umów z kontrahentami;

  d) realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim

  b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

 4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Gminny Ośrodek Pomocy w Międzyrzecu Podlaskim ustawowych zadań publicznych, określonych w m.in. Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz przez inne przepisy prawa, w tym m.in. w celach pomocy i zapewnienia:

 1. świadczeń rodzinnych i wychowawczych;

 2. świadczeń i zadań opiekuńczych oraz specjalistycznych;

 3. pomocy socjalnej materialnej i niematerialnej;

 4. działań profilaktycznych i wspierających rodzinę;

 5. działań przeciw stosowaniu przemocy w rodzinie;

 6. pomocy w ramach postępowań alimentacyjnych;

 7. wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z zadaniami GOPS Międzyrzec Podlaski;

 8. realizacji zadań społeczno – pomocowych, aktywizacji zawodowej i integracji;

 9. rozpatrywania skarg i wniosków

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody i celu określonym w treści zgody.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim przetwarzają dane osobowe.

 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

 3. W związku z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy w Międzyrzecu Podlaskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych z zastrzeżeniem, że udostępnione dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim reprezentowany przez Kierownika GOPS na podstawie art 15 RODO;

 2. sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne na podstawie art 16 RODO;

 3. usunięcia danych na podstawie art 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

 4. ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania na podstawie art 18 RODO;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art 21 RODO, z zastrzeżeniem , że nie dotyczy to przypadków, w których Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada uprawnienia do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Ośrodek Pomocy Społecznej jest obligatoryjne, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych

 3. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w stosunku do celów w jakim zostały zebrane, w tym również profilowaniu.

GOPS

Gminna Komisja Alkoholowa

Zespół Interdyscyplinarny

Formy pomocy

Wnioski i formularze

Projekty UE

Wyszukiwarka

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Archiwum