Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

 

SIEDZIBA

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 20 21-560 Międzyrzec Podl

tel.83 371 69 30

kom. 519 536 182

e.mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

adres do korespondencji

Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski

ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski

 

Dyżury:

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób współuzależnionych dotkniętych przemocą w rodzinie :

Wtorek od godziny 9.00-12.00

PSYCHOLOG - Julianna Oksiutowicz

PEDAGOG - Barbara Kukieła

 

Środa od godziny 9.00-14.00

PRZEWODNICZĄCY GKRPA - Ewa Tarasiuk

SEKRETARZ GKRPA - Agnieszka Tymoszuk

 

PUNKT TERAPEUTYCZNY

Środa od godziny 15.30-17.30

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ - Robert Leśniak

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzecu Podlaskim jest organem powołanym przez Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski ZARZĄDZENIEM NR 11.2018

Działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019 poz.2277).

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań. Są to osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach, które realizują zadania Komisji.

1.Ewa Tarasiuk – przewodnicząca komisji (pracownik socjalny)

2.Agnieszka Tymoszuk – sekretarz komisji(pracownik socjalny)

3.Anna Bogucka - członek komisji(pedagog)

4.Dorota Charczuk – członek komisj (pedagog)

5.Anna Kuczyńska – czlonek komsji (pedagog)

6.Barbara Kukieła – członek komisji (pedagog)

7.Julianna Oksiutwicz – członek komisji (psycholog)

8.Bogdan Wawryniuk – członek komisji (policjant)

9.Robert Leśniak – terapeuta uzależnień

1. ZAKRES PRAC KOMISJI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wnioski dotyczące osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują :

                    rozkład życia rodzinnego,

                    demoralizację małoletnich,

                    uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

                    uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny.

     Komisja przede wszystkim podejmuje czynności które mają na celu zmotywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, a także uświadomienie tym osobom problemu choroby alkoholowej. W przypadku gdy osoba nie wyraża dobrowolnie zgody na podjęcie leczenia odwykowego Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje wniosek do Sądu Rejonowego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby. Do wniosku dołącza się zebraną dokumetację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biełego zostało przeprowadzone.

            GKRPA PROWADZI POWYŻSZE CZYNNOŚCI

WYŁĄCZNIE WOBEC OSÓB MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI.

Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi 3 miesiące.

2.JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

 1. Wniosek z dokładnym podaniem adresu miejsca zamieszkania osoby uzależnionej od alkoholu i uzasadnieniem (opisać w jakim stopniu osoba nadużywająca alkohol powoduje rozkład życia rodzinnego, uchyla się od pracy powoduje demoralizację nieletnich). Wzór wniosku dostępny w Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul.Warszawska 20, lub wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe do pobrania

- W przypadku gdy nie ma możliwości pobrania wniosku można napisać i złożyć zwykłe podanie:

Wnioskodawca:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • PESEL
 • imię i nazwisko
 • imiona rodziców
 • data urodzenia i PESEL
 • adres zamieszkania
 • uzasadnienie (opisać w jakim stopniu osoba nadużywająca alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, uchyla się od pracy).

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

3. JAKIE OPŁATY NALEŻY PONIEŚĆ I JAK TO ZROBIĆ?

Bez opłat.

4. JAK KROK PO KROKU ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Krok 1 Zgłoszenie

            Wypełnić i złożyć wniosek do Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub przesłać wypełniony wniosek pocztą zwykłą.

Krok 2 Rozmowa motywacyjna

     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek poprzez:

1. Wysyła pisemne zawiadomienie o posiedzeniu z określeniem daty i godziny spotkania.

2. Gdy osoba zawiadomiona zgłosi się na komisję to podczas spotkania trzyosobowy zespół skadający sę z członków komisji przeprowadza rozmowę motywującą z osobą uzależniona od alkoholu, która ma na celu zmobilizować tą osobę do lecznie. Jeżeli osoba wyraża chęć podjęcia leczenia dobrowolnego wówczas na komisji przedstawiana jest oferta poradni, szpitali i stowarzyszeń świadczących pomoc terapeutyczną osobom uzależnionym od alkoholu.

     Na rozmowę motywującą zapraszani są także świadkowie w celu zebrania wiekszej ilości informacji na temat uzależnionego. Po zebraniu wywiadów i sporządzeniu notatek z rozmów osob zgłoszona kierowana jest na badanie przez biegłych sądowych.

     W przypadku gdy osoba nie zgłosi sie dwukrotnie na wezwania, wówczas osobę kieruje się na badanie do biegłych sądowych - psychiatra lub psycholog. (Na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski sprawy kierowane są do biegłego sądowego - psychiatry)

Krok 3 Badanie przez biegłego sądowego

      Biegły sądowy ma wgląd w zgromadzoną dokumentację i na podstawie akt sprawy oraz po przeprowadzeniu rozmowy z osobą której sprawa dotyczy wydaje pisemną opinię, która jest dowodem w sprawie w postępowaniu sądowym.

      Zdarza się tak, że biegli sądowi nie stwierdzają uzależnienia od alkoholu, wówczas komisja umarza postępowanie, gdyż nie ma podstaw do skierowania sprawy na drogę sądową.

     W przypadku gdy osoba nie zgłasza się dwukrotnie na wezwania do biegłych sądowych wówczas sprawa kierowana jest do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego.

Krok 4 Skierowanie sprawy do sądu.

Wniosek o skierowanie sprawy do Sądu następuje w dwóch przypadkach:

 1. Opinia biegłych potwierdza uzależnienie od alkoholu, a osoba nie wyraża chęci do podjęcia dobrowolnego lecznia.
 2. Osoba dwkrotnie nie zgłosiła się na wezwanie biegłych sądowych, a z wywiadu wynika, że osoba faktycznie nadużywa alkoholu. Komisja nie posiada możliwości prawnych zmuszenia kogokolwiek do badnia natomiast uprawnienia takie przysługuje Sądowi, który w takich przypadkach stosuje doprowadzenie przez Policję.
 3. Oddala wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona.
 4. Orzeka obowiązek lecznia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym czyli na oddziale szpitalnym).
 5. Są orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie pisemnego postanowienia. Od postanowienia przysługje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tyle ile wymaga tego cel leczenia. Nie dłużej jednak niz dwa lata od uprawomcnienia się orzeczenia Sądu. Podczas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.
  1. Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  2. Prokuratura z tym, że (do prokuratury może złożyć wniosek osoba lub rodzina, które chce pomoc osobie nadużywającej alkoholu).

Na podstawie zebranych dowodów Sąd :

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd. Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.).

Wniosek do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie 2 instytucje:

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYMUSOWE LECZENIE BEZPOŚREDNIO DO SĄDU

- A NIE ZA POŚREDNICTWEM KOMISJI LUB PROKURATURY- SPOWODUJE, ŻE

SĄD ODRZUCI TAKI WNIOSEK, JAKO POCHODZĄCY OD OSOBY NIEUPRAWNIONEJ.

5.KONSULTACJE.

1. Konsultacje z psychologiem dla osób korzystających z pomocy Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się w każdy wtorek w godz. 9.00- 12.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (I pietro).

2. Konsultacje z terapeutą uzależnień po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w GKRPA

Instytucje pomocowe – najbliższe poradnie odwykowe.

Powiat

Nazwa Placówki

Adres i telefon

Adres i telefon

 

m. Lublin

Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ - WOTUW
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Abramowicka 2
20-442 Lublin
81 728 63 54

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

 

Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ - WOTUW
Przychodnia
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Abramowicka 4B
20-442 Lublin
81 744 22 28

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wspóluzaleznienia
Oddział Dzienny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Abramowicka 4 b
20-442 Lublin
81 744 22 28

dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

bialski

NZOZ "PSYCHE"
Poradnia Odwykowa

Wiejska 13
21-560 Międzyrzec Podlaski
83 371 22 63

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

 

Quo Vadis Międzyrzec Podlaski Sala przy Kościele Chrystusa Króla wejście od ul.ks.Pleszczyńskiego godz 18.00 Niedziela

Wyszyńskiego 4

Międzyrzec Podlaski 21-560

Miting Otwarty Podstawowym celem mitingów jest pomoc  rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową, trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

 

BONA FIDES   Centrum Pomocy Dyscyplinarnej, ( sprawy dot. przemocy )tel 885 153 253

czwartek w godz. 8.00 -16.00

ul. Piłsudskieg 6

21-560 Międzyrzec Podlaski

Wsparcie w centrum mogą otrzymać osoby, które doświadczyły przemocy kradzieży, oszustwa, rozboju itp. W ośrodku udzielane są porady psychologiczne i prawne.

 

–  Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych - czwartek w godz. 18:00 - 20:00
– 
Grupa wsparcia dla rodzin - II i IV środa miesiąca w godz. 18:00 - 20:00
– 
Porady indywidualne - czwartek, II oraz IV środa miesiąca w godz. 17:30 - 18:00 i 20:00 - 20:30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym   : 604 562 701)

ul. Pocztowa 8

wejście F , I piętro pok. 32 (wejście od strony bloków)

21-560 Międzyrzec Podlaski

Terapeuta uzależnień Tadeusz Dudziński

 

Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom we Wsi Dołha

Dołha 56

Kod pocztowy

21-570

83 371 15 26

terapia uzależnienia od alkoholu

łukowski

SP ZOZ
Całodobowy Oddział Leczenia Uzalenień
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
25 798 48 80

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

 

SP ZOZ
Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
25 798 48 80

dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

 

SP ZOZ
Oddział Detoksykacyjny

Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
25 798 20 00 -9 w.314

oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

 

SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna
Poradnia Leczenia Uzależnień
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
25 798 2001 w.305

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

m. Biała Podlaska

NZOZ "Terapia A"
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Terebelska 67
21-500 Biała Podlaska
83 342 81 84

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

 

NZOZ "Zmiana"
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Warszawska 14
21-500 Biała Podlaska
83 342 81 73

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

m. Lublin

Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Karłowicza 1
20-027 Lublin
81 532 13 82

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

 

SP ZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień, Ambulatoryjna Terapia Uzależnień
Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Karłowicza 1
20-027 Lublin
81 534 74 04

dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

 

Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Abramowicka 2
20-442 Lublin
81 744 30 60 wew. 357

oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

parczewski

SP ZOZ
Poradnia Leczenia Uzależnień

Kościelna 136
21-200 Parczew
83 355 21 99

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

 

SP ZOZ
Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kościelna 136
21-200 Parczew
83 355 21 72

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

 

SP ZOZ
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kościelna 136
21-200 Parczew
83 355 21 72

dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

radzyński

SP ZOZ
Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu

Wisznicka 111
21-300 Radzyń Podlaski
83 413 23 79

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

 

SP ZOZ Szpital
Oddział Terapii Uzależnień

Wisznicka 111
21-300 Radzyń Podlaski
83 413 23 55

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
IV Oddział Terapii Uzależnień
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Suchowola
21-310 Wohyń
83 353 03 63

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

GOPS

Gminna Komisja Alkoholowa

Zespół Interdyscyplinarny

Formy pomocy

Wnioski i formularze

Projekty UE

Wyszukiwarka

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Archiwum